Структурные подразделения

Business Unit

စီးပြားေရး စံႏႈန္း

Unit Bisnis

Lĩnh vực


В каждом офисе Кемико продукция распределена по следующим категориям, исходя из отраслевого предназначения:

 


Косметика и бытовая химия

Продукты питания и БАД

Приборы & косметологии и здравоохранения

Вкусовые добавки

Услуги

Для того чтобы своевременно реагировать на изменения на рынке и требования клиентов, CMC находится в постоянном поиске новых производителей. Помимо дистрибуции промышленного сырья и продукции для здравоохранения и косметологии, группа CMC также предоставляет рецептуры и техническую информацию из центра CAHB, местных прикладных центров и поставщиков.


For each Chemico office, the products are categorized based on the industrial target as follows:

 


Cosmetics and Home Care

Food and Dietary Supplement

Health and Beauty Instrument

Flavor

Services

To handle the market changes and all needs of customers, CMC has sought more manufacturers regularly to promptly satisfy and fulfill all requirements. Apart from distributing industrial raw materials and health and beauty instruments, CMC group also provides formulations and technical information from CAHB center, local application centers, and suppliers.


Chemico ရံုးတစ္ခုစီအတြက္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အသံုးျပဳမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ မူတည္၍ အမ်ိဳးအစားခြဲထားသည္။

 


အလွကုန္ႏွင့္ အိမ္သံုးကုန္

အစားအေသာက္ႏွင့္ အားေဆး

က်န္းမာေရးႏွင့္ အလွအပေရးရာ

အရသာမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ေစ်းကြက္အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ဝယ္ယူသူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ CMC ကုမၸဏီသည္ ထုတ္လုပ္သူအမ်ားအျပားႏွင့္ မွန္မွန္ေတြ႕ဆံုကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အလ်င္ျမန္ဆံုး ျဖည့္ဆည္းေပးေနပါသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ အလွအပကိရိယာမ်ားႏွင့္ စက္ရံုသံုး ကုန္ၾကမ္းမ်ား ျဖန္႔ခ်ိေပးရံုသာမက CAHB ဌာန၊ ေဒသဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားႏွင့္ ေရာင္းခ်သူမ်ားမွေန၍ ေဖာ္စပ္နည္းပညာမ်ားႏွင့္ နည္းပညာရပ္ဆို္င္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝေပးေနပါသည္။


Untuk setiap kantor Chemico, produk dikategorikan berdasarkan target industri sebagai berikut:

 


Kosmetik dan Perawatan Rumah tangga

Makanan dan Suplemen Diet

Instrumen Kesehatan dan Kecantikan

Perasa

Pelayanan

Untuk menangani perubahan pasar dan semua kebutuhan pelanggan, CMC telah meminta lebih banyak produsen secara teratur untuk segera memenuhi dan memenuhi semua persyaratan. Selain mendistribusikan bahan baku industri dan alat kesehatan dan kecantikan, CMC group juga menyediakan formulasi dan informasi teknis dari CAHB center, pusat aplikasi lokal dan pemasok.


Tại mỗi văn phòng Chemico, các sản phẩm được phân chia dựa theo ngành nghề như sau:

 


Mỹ phẩm và Sản phẩm gia đình

Thực phẩm và Thực phẩm bổ sung

Thiết bị chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp

Hương vị

Dịch vụ

Để luôn bắt kịp xu hướng thị trường và thị hiếu khách hàng, CMC không ngừng tìm kiếm các nhà cung cấp nhằm kịp thời đáp ứng mọi yêu cầu. Bên cạnh việc phân phối nguyên liệu công nghiệp và các thiết bị liên quan đến sức khỏe và làm đẹp, Tập đoàn CMC còn cung cấp các công thức và thông tin công nghệ từ Viện CAHB, Viện nghiên cứu địa phương, cũng như từ các nhà cung cấp.