Продукты питания и биологически активные добавки

Food & Dietary Supplement

အစားအေသာက္ႏွင့္ အားေဆး

Makanan dan Suplemen Diet

Thực phẩm và Thực phẩm chức năng

Группа CMC занимается дистрибуцией качественных ингредиентов продуктов питания и биологические активных добавок для производства напитков, молочной продукции, кондитерских и хлебобулочных изделий, биологически активных добавок и бакалеи во всем мире. В нашей деятельности мы уделяем особое внимание удовлетворению потребностей покупателей и требований рынка, а также следим за тем, чтобы биологически активные добавки соответствовали мировым трендам в пищевой промышленности с упором на оказание вам помощи в достижении коммерческого успеха.

Мы постоянно разрабатываем новые продукты и услуги, особенно составы и техническую информацию, чем занимаются центр CAHB I, местные прикладные центры и поставщики, а также предоставляем информацию по регистрации FDA.

Мы предлагаем следующий ассортимент продукции и услуг для пищевой промышленности и производства биологически активных добавок:

 • Пищевые добавки
 • Биологически активные добавки
  • Функциональные ингредиенты
  • Пищевые компоненты

CMC group has distributed quality food and dietary supplement ingredients in beverage, dairy, confectionery, bakery, dietary supplement, and processed food industries from all parts of the world. We mainly emphasize on the satisfaction of customers and market requirements and also pay importance to dietary supplement products in compliance with the world trends of food with main emphasis on health to help driving your business success.

We have continuously developed our products and services especially in terms of formulations and technical information from CAHB I center, local application centers and suppliers as well as suppling information regarding FDA registration.

We provide a variety of products and services for food and dietary supplement industries as follows:

 • Food additives
 • Dietary supplement
  • Functional ingredients
  • Nutritional ingredients

CMC Group သည္ ကမာၻအဝန္းရွိ အခ်ိဳရည္မ်ား၊ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အခ်ိဳပြဲမ်ား၊ ေပါင္မုန္႔ႏွင့္ ကိတ္မုန္႔မ်ား၊ အားေဆးမ်ား၊ အသင့္စား စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္ အတြက္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္ အားေဆးမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ ရွိပါသည္။ ဤကုမၸဏီသည္ ဝယ္ယူသူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အထူးဂရုျပဳသည့္အျပင္ ျဖည့္စြက္အားတိုးေဆးမ်ား ျဖန္႔ခ်ိရာတြင္လည္း ဝယ္ယူသူတို႔၏လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မႈ ပိုမိုရရွိေစရန္ ကမာၻႀကီး၏ ေနာက္ဆံုးေပၚအစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ လိုက္မီရန္ကိုလည္း အဓိကထားပါသည္။

CABH l ဌာန၊ ေဒသဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားႏွင့္ ေရာင္းခ်သူမ်ား အပါအဝင္ FDA အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ လည္း ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ နည္းစနစ္မ်ားကို တိုးတက္လာေစရန္ အစဥ္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိပါသည္။

အစားအေသာက္ႏွင့္ အားေဆးလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိလည္း ေအာက္ပါအတိုင္းစံုလင္စြာ ေတြ႕ရပါသည္။

 • အစားအေသာက္အတြက္ျဖည့္စြက္ဓာတုေဆးဝါးမ်ား
 • ျဖည့္စြက္အားေဆးမ်ား
  • စြမ္းေဆာင္ရည္တက္ေစရန္အားေဆးမ်ား
  • အာဟာရျဖည့္စြက္ေဆးမ်ား

CMC group telah mendistribusikan makanan berkualitas dan bahan suplemen diet dalam minuman, susu, kembang gula, roti, suplemen makanan, dan industri makanan olahan dari seluruh penjuru dunia. Kami fokus pada kepuasan pelanggan dan persyaratan pasar dan juga membayar pentingnya produk suplemen makanan sesuai dengan tren dunia makanan dengan penekanan utama pada kesehatan untuk membantu mendorong kesuksesan bisnis Anda.

Kami terus mengembangkan produk dan layanan kami terutama dalam hal formulasi dan informasi teknis dari CAHB center I, pusat aplikasi lokal dan pemasok serta melengkapi informasi mengenai pendaftaran FDA.

Kami menyediakan berbagai produk dan layanan untuk industri makanan dan suplemen makanan sebagai berikut:

 • Aditif makanan
 • Suplemen makanan
  • Bahan-bahan fungsional
  • Bahan gizi

Tập đoàn CMC hiện đang phân phối thực phẩm và nguyên liệu chất lượng cao trong lĩnh vực nước giải khát, sữa, bánh kẹo, thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chế biến sẵn trên toàn cầu. Chúng tôi tập trung vào việc đáp ứng thị hiếu khách hàng và nhu cầu thị trường cũng như chú trọng các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng phù hợp với xu hướng dinh dưỡng thế giới tập trung vào sức khỏe nhằm hướng đến sự thành công trong kinh doanh.

Chúng tôi không ngừng hoàn thiện dịch vụ và sản phẩm đặc biệt là công thức & thông tin công nghệ từ Viện CAHB I, Viện Nghiên Cứu Phát Triển địa phương và các nhà cung cấp, cũng như cung cấp thông tin liên quan đến việc đăng ký chứng nhận FDA.

Chúng tôi phân loại các sản phẩm và dịch vụ dành cho thực phẩm và thực phẩm chức năng như sau:

 • Phụ gia thực phẩm
 • Thực phẩm bổ sung
  • Nguyên liệu chức năng
  • Nguyên liệu dinh dưỡng